EMA: Cuộc họp của PRAC ngày 26-29/09/2016

Một số vấn đề được đưa ra tại cuộc họp ngày 26-29/09/2016 của Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA)

 

Thuốc cản quang gadolinium – nguy cơ tích lũy thuốc trong mô não: đang được PRAC tiến hành đánh giá

 

Thuốc chứa yếu tố VIII tái tổ hợp và chiết xuất từ máu – nguy cơ kích thích tổng hợp protein ức chế trên bệnh nhân bắt đầu điều trị hemophilia A: PRAC bắt đầu quy trình đánh giá

 

Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ quá liều các chế phẩm paracetamol giải phóng kéo dài: PRAC bắt đầu quy trình đánh giá

 

Thuốc ức chế SGLT2 (canagliflozin, dapagliflozin) – tăng nguy cơ cắt cụt chi do nhiễm khuẩn, viêm loét: PRAC bắt đầu quy trình đánh giá

 

Điểm tin: DS. Trần Thúy Ngần

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/09/news_detail_002610.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Các tin liên quan