Điểm tin Cảnh giác dược

Hospital Pharmacy Europe: Ngày 17/10/2018, chính phủ Anh thông báo sẽ xếp loại pregabalin và gabapentin vào các thuốc phân lớp C

Chính phủ Anh cảnh báo từ năm 2019 sẽ xếp loại pregabalin và gabapentin vào nhóm các thuốc phân lớp C sau khi nhận thấy số lượng các trường hợp tử vong liên quan đến thuốc ngày càng tăng.

xem tiếp >>