Cấu trúc tổng thể của mạng lưới Quốc gia về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược tại Việt Nam

 

 

 

 

 

a) Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc đóng vai trò là đơn vị đầu mối của hệ thống kỹ thuật quốc gia trong chỉ đạo và giám sát các nội dung liên quan đến chuyên môn thông tin thuốc và cảnh giác dược;

 

b) Các trung tâm khu vực là đơn vị đầu mối tại vùng/miền trong chỉ đạo và giám sát các nội dung liên quan đến chuyên môn thông tin thuốc và cảnh giác dược; Các Trung tâm này chịu sự chỉ đạo của Trung tâm quốc gia về chuyên môn và có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lên Trung tâm quốc gia về các hoạt động liên quan đến công tác thông tin thuốcvà cảnh giác dược;

 

c) Các đơn vị thông tin thuốc và cảnh giác dược của khối bệnh viện, trung tâm y tế huyện trực thuộc tỉnh và các bệnh viện tư nhân được coi là một phần của mạng lưới; là các đơn vị vệ tinh trong triển khai và quản lý các nội dung liên quan đến chuyên môn thông tin thuốcvà cảnh giác dược tại đơn vị. Các đơn vị này có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tới các trung tâm khu vực và trung tâm quốc gia về các hoạt động liên quan đến công tác thông tin thuốcvà cảnh giác dược của đơn vị mình.

 

Ngày 01/03/2011, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã kí quyết định số 571 /QĐ - BYT thành lập Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, có tên viết tắt là "Trung tâm khu vực về DI & ADR thành phố Hồ Chí Minh".

Mời xem: Toàn văn quyết định