PRAC: Kết luận rà soát về các thuốc chứa yếu tố VIII

Theo kết quả cuộc họp ngày 02-05/5/2017, PRAC đã hoàn thành rà soát về các thuốc chứa yếu tố VIII với mục đích đánh giá nguy cơ hình thành chất ức chế ở bệnh nhân haemophilia A chưa được điều trị với các thuốc này trước đó. Yếu tố VIII cần thiết cho quá trình đông máu bình thường và bị thiếu hụt ở bệnh nhân haemophilia A. Tuy nhiên, cơ thể có thể hình thành các chất ức chế như một phản ứng với các thuốc này, đặc biệt ở bệnh nhân bắt đầu điều trị lần đầu. Điều này làm phong bế tác dụng của thuốc, dẫn đến chảy máu không được kiểm soát.

 

Cuộc rà soát này được tiến hành sau khi có một nghiên cứu kết luận rằng các chất ức chế phát triển thường xuyên hơn ở các bệnh nhân sử dụng thuốc chứa yếu tố VIII tái tổ hợp (recombinant factor VIII) so với các bệnh nhân sử dụng thuốc chứa yếu tố VIII được tách từ huyết tương (plasma-derived factor VIII).

PRAC kết luận rằng không có bằng chứng rõ ràng, nhất quán về sự khác biệt về tỷ lệ xuất hiện chất ức chế giữa 2 nhóm thuốc chứa yếu tố VIII: nhóm tách từ huyết tương và nhóm được sản xuất bằng kỹ thuật ADN tái tổ hợp.

PRAC khuyến cáo thông tin kê đơn nên được cập nhật để phản ánh về bằng chứng hiện tại. Thông tin cập nhật nên bao gồm, nếu phù hợp, liệt kê sự hình thành các chất ức chế như một tác dụng phụ rất thường gặp (very common) ở bệnh nhân chưa được điều trị trước đó và như một tác dụng phụ ít gặp (uncommon) ở bệnh nhân đã được điều trị trước đó. Cảnh báo hiện tại về hình thành chất ức chế nên được điều chỉnh để làm nổi bật rằng nồng độ thấp các chất ức chế tỏ ra có nguy cơ thấp hơn về xuất huyết nặng so với nồng độ cao.

 

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/05/news_detail_002740.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Điểm tin: Lương Anh Tùng.

Các tin liên quan