Tổng kết công tác báo cáo ADR năm 2015

 

  • Trung tâm theo dõi ADR Việt Nam trở thành thành viên thứ 56 của hệ thống theo dõi ADR quốc tế vào năm 1998.
  • Kể từ ngày 1/1/2010 tất cả các báo cáo tự nguyện theo dõi ADR trên cả nước sẽ được gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc gia.

         

     

Số lượng báo cáo nhận được từ năm 2003 đến năm 2015 được trình bày trong Hình 1.

Hình 1: Số lượng báo cáo ADR từ năm 2003 đến năm 2015

 

Số lượng báo cáo năm 2015 nhận được theo từng tháng và số lượng báo cáo lũy tiến được tổng kết trong Hình 2 và Hình 3.

Hình 2: Số lượng báo cáo năm 2015 theo từng tháng

Hình 3: Số lượng báo cáo năm 2015 lũy tiến theo từng tháng

 

Như vậy, số lượng báo cáo ADR nhận được tăng dần theo từng quý. Số lượng báo cáo nhận được ít nhất vào tháng 3 (380 báo cáo) và nhiều nhất vào tháng 12 (1245 báo cáo).

 

Số lượng báo cáo ADR được phân loại thành báo cáo liên quan đến phản ứng có hại của thuốc, báo cáo liên quan đến chất lượng thuốc và báo cáo liên quan đến sai sót trong sử dụng thuốc được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1: Phân loại báo cáo ADR

 

Số lượng báo cáo

Tỷ lệ %

(n=9266)

Phản ứng có hại của thuốc

9209

99,4

Chất lượng thuốc

47

0,5

Sai sót trong sử dụng thuốc

0

0,0

Khác

10

0,1

 

Số lượng báo cáo liên quan đến thuốc điều trị HIV, thuốc điều trị lao, thuốc điều trị sốt rét, thuốc có nguồn gốc dược liệu/ thuốc y học cổ truyền, vaccin và sinh phẩm y tế được tổng hợp trong Bảng 2.

Bảng 2: Tỷ lệ báo cáo liên quan đến các thuốc chương trình y tế

và thuốc có nguồn gốc dược liệu

 

Số lượng báo cáo

Tỷ lệ % (n=9266)

Thuốc điều trị lao

1057

11,4

Thuốc điều trị sốt rét

206

2,2

Thuốc điều trị HIV/AIDS

178

1,9

Vắc xin và sinh phẩm y tế

317

3,4

Thuốc có nguồn gốc dược liệu

145

1,6