Các sách của Trung tâm DI & ADR Quốc gia:

 

The Future of Drug Safety

 

          Mã: L01

          Tác giả: Institute of Medicine of the National Academies

          Số trang:

          Nhà xuất bản: The National Academies Press

          Năm xuất bản: 2007

 

Preventing Medication Errors

 

          Mã: L02

          Tác giả: Institute of Medicine of the National Academies

          Số trang:

          Nhà xuất bản: The National Academies Press

          Năm xuất bản: 2007

 

Pharmacovigilance – Second Edition

 

          Mã: L03

          Tác giả: Ronald D. Mann, Elizabeth B. Andrews

          Số trang:

          Nhà xuất bản: John Willey and Sons, Ltd.

          Năm xuất bản: 2007

 

Drug Information – A guide for Pharmacists

 

          Mã: L04

          Tác giả: John E. Stanovich, RPh

          Số trang:

          Nhà xuất bản: The Mc Graw – Hill Companies, Inc.

          Năm xuất bản: 2006

 

Thuốc biệt dược và cách sử dụng

 

          Mã: VN05

          Tác giả: DS. Phạm Thiệp, DS. Vũ Ngọc Thúy

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học

          Năm xuất bản:

 

 

Textbook of Pediatrics

 

          Mã: L06

          Tác giả: Behrman, Kliegman, Arvin, Nelson

          Số trang:

          Nhà xuất bản: W.B. Saunders Company

          Năm xuất bản: 1996

 

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định

 

          Mã: VN07

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học Hà Nội

          Năm xuất bản: 2006

 

Dược thư quốc gia Việt Nam


          Mã: VN08, VN09, VN10

          Tác giả: Hội đồng Dược thư

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học Hà Nội

          Năm xuất bản: 2004

 

A Textbook of  Modern Toxicology

 

          Mã: L11

          Tác giả: Ernest Hodgson, Patricia E. Levi

          Số trang:

          Nhà xuất bản: The Mc Graw – Hill Companies, Inc.

          Năm xuất bản: 2000

 

Illustrative pictures of skin lesions due to drug – induced complications

 

          Mã: L12, L13, L14

          Tác giả: Ministry of Health

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Ministry of Health

          Năm xuất bản: 2007

 

Từ điển Y học Anh – Việt

 

          Mã: VN15

          Tác giả: BS. Phạm Ngọc Trí

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học

          Năm xuất bản: 2000

 

Drug Utilization Study Methods and Users

 

          Mã: L16

          Tác giả: M.N.G. Dukes

          Số trang:

          Nhà xuất bản: WHO regional publications, European series, No. 45.

          Năm xuất bản: 1993

 

Drug Information Journal

 

          Mã: L17

          Tác giả: Thomas W. Teal

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Drug Information Association

          Năm xuất bản: 1998

 

International Digest of Health Legislation

 

          Mã: L18

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: World Health Ỏganization

          Năm xuất bản: 1995

 

Guide 1993 D’antiliothérapie pédiatrique

 

          Mã: L19

          Tác giả: Robert Cohen, Edouard Bingen, Claude Danan

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Beechamsevigne

          Năm xuất bản:

 

Managing clinically important drug

 

          Mã: L20

          Tác giả: Philip D. Hansten; John R. Horn

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Wolters Kluwer Health, Inc

          Năm xuất bản: 2004

 

Managing drug supply

 

          Mã: L21

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Kumarian

          Năm xuất bản: 1997

 

The Washington Manual of Medical Therapeutics

 

          Mã: L22

          Tác giả: Chales F. Carey, Hans H. Lee, Keith F. Woeltje

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lipincolt Williams $ Wilkings

          Năm xuất bản: 1998

 

Tài liệu tập huấn – Sử dụng thuốc hợp lý trong điều trị

 

          Mã: VN23

          Tác giả: Bộ Y tế

          Số trang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản: 2005

 

Physician Assistant’s Drug Handbook

 

          Mã: L24

          Tác giả: J. Dennis Blessing

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Spring House corpration

          Năm xuất bản: 1999

 

Guide pratique de pharmacovigilance

 

          Mã: L25

          Tác giả: Christian Bénichou

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Éditions Pradel, Paris

          Năm xuất bản: 1992

 

Quality Assurance of Pharmaceuticals

 

          Mã: L26

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: World Health Ỏganization, Geneva

          Năm xuất bản: 2004

 

How to improve the use of medicines by consumers

 

          Mã: L27

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: World Health Ỏganization,

          Năm xuất bản: 2007

 

Measuring medicine prices, availability, affordability and price components

 

          Mã: L28

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: World Health Ỏganization,

          Năm xuất bản: 2008

 

Drug safety

 

          Mã: L29

          Tác giả: I.    Ralph, Edwards

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Adis Data information B.V.

          Năm xuất bản: 2005

 

Drugs and pregnancy

 

          Mã: L30

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Pharmacy department - The Royal Women’s Hospital and      children’s Health

          Năm xuất bản: 2001

 

Drugs and breastfeeding

 

          Mã: L31

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: The Royal Women’s Hospital and children’s Health

          Năm xuất bản: 2004

 

Hướng dẫn điều trị (tập I)

 

          Mã: VN32

          Tác giả: Bộ Y tế

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học

          Năm xuất bản: 2005

 

Hướng dẫn điều trị (tập II)

 

          Mã: VN33

          Tác giả: Bộ Y tế

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học Hà Nội

          Năm xuất bản: 2006

 

Hướng dẫn thực hành  tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của hệ thống hợp tác về thanh tra Dược phẩm

 

          Mã: VN34

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản: 2006

 

Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam

 

          Mã: VN35

          Tác giả: Việt Nam – Thụy Điển

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học Hà Nội

          Năm xuất bản: 2007

 

Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam

 

          Mã: VN36

          Tác giả: Việt Nam – Thụy Điển

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học Hà Nội

          Năm xuất bản: 2007

 

Quản lý dự án

          Mã: VN37, VN38

          Tác giả: Bộ Y tế

          Số trang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản: 2007

 

Cẩm nang quản lý chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức trong ngành Y tế

 

          Mã: VN39

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản: 2006

 

Đại học y Dược TP HCM 30 năm hình thành và phát triển

 

          Mã: VN40

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học

          Năm xuất bản: 2006

 

Dược thư quốc gia Việt Nam

          Mã: VN41, VN42, VN43

          Tác giả: Hội đồng Dược thư

          Số trang:

          Nhà xuất bản: NXB Y học

          Năm xuất bản: 2009

 

The renal drug reference guide

 

          Mã: L44

          Tác giả: Dr Terry Jones

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Matthew J Cervelli

          Năm xuất bản: 2007

 

Problems in Pediatric Drug Therapy

 

          Mã: L45

          Tác giả: Louis A. Pagliaro, Ann Marie Pagliaro

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Drug Intelligence Publications, Inc. 1995

          Năm xuất bản: 1995

 

Meyler's Side Effects of Drugs, Fifteenth Edition:The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions Volume 1 Set(Meyler's Side Effects of Drugs)

 

          Mã: L46

          Tác giả: Jeffrey K. Aronson MA DPhil MBChB FRCP FBPharmacolS FFPM(Hon)

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Elsevier Science

          Năm xuất bản: 2006

 

Meyler's Side Effects of Drugs, Fifteenth Edition:The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions Volume 2 Set(Meyler's Side Effects of Drugs)

 

          Mã: L47

          Tác giả: Jeffrey K. Aronson MA DPhil MBChB FRCP FBPharmacolS FFPM(Hon)

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Elsevier Science

          Năm xuất bản: 2006

 

Meyler's Side Effects of Drugs, Fifteenth Edition:The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions Volume 3 Set(Meyler's Side Effects of Drugs)

 

          Mã: L48

          Tác giả: Jeffrey K. Aronson MA DPhil MBChB FRCP FBPharmacolS FFPM(Hon)

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Elsevier Science

          Năm xuất bản: 2006

 

Meyler's Side Effects of Drugs, Fifteenth Edition:The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions Volume 4 Set(Meyler's Side Effects of Drugs)

 

          Mã: L49

          Tác giả: Jeffrey K. Aronson MA DPhil MBChB FRCP FBPharmacolS FFPM(Hon)

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Elsevier Science

          Năm xuất bản: 2006

 

Meyler's Side Effects of Drugs, Fifteenth Edition:The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions Volume 5 Set(Meyler's Side Effects of Drugs)

 

          Mã: L50

          Tác giả: Jeffrey K. Aronson MA DPhil MBChB FRCP FBPharmacolS FFPM(Hon)

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Elsevier Science

          Năm xuất bản: 2006

 

Meyler's Side Effects of Drugs, Fifteenth Edition:The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions Volume 6 Set(Meyler's Side Effects of Drugs)

 

          Mã: L51

          Tác giả: Jeffrey K. Aronson MA DPhil MBChB FRCP FBPharmacolS FFPM(Hon)

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Elsevier Science

          Năm xuất bản: 2006

 

Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults, Fifth Edition

         

Mã: L52

          Tác giả: George R. Aronoff

          Số trang:

          Nhà xuất bản: American College of Physicians

          Năm xuất bản: 2007

 

Handbook on Injectable Drugs 15e

          Mã: L53

          Tác giả: Lawrence A. Trissel

          Số trang:

          Nhà xuất bản: American Society of Health-System Pharmacists

          Năm xuất bản: 2008

 

Lexi-Comp's Pediatric Dosage Handbook: Including Neonatal Dosing, Drug Adminstration, & Extemporaneous Preparations 16E

 

          Mã: L54

          Tác giả: Carol K. Taketomo  , Jane H. Hodding  , Donna M. Kraus

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lexi-Comp

          Năm xuất bản: 2009

 

Clinical Pharmacokinetics, 4th Edition

 

          Mã: L55

          Tác giả: John E. Murphy , Pharm.D. , FASHP  , FCCP

          Số trang:

          Nhà xuất bản: ASHP

          Năm xuất bản: 2008

 

Conn's Current Therapy 2009: Expert Consult - Online and Print

 

          Mã: L56

          Tác giả: Robert E. Rakel MD  , Edward T. Bope MD

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Saunders

          Năm xuất bản: 2008

 

Meyler's Side Effects of Herbal Medicines 1e

 

          Mã: L57

          Tác giả: Jeffrey K. Aronson MA DPhil MBChB FRCP FBPharmacolS FFPM(Hon)

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Elsevier Science

          Năm xuất bản: 2008

 

Drug Facts and Comparisons 2010: Published by Facts & Comparisons

 

          Mã: L58

          Tác giả: Facts & Comparisons

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lippincott Williams & Wilkins

          Năm xuất bản: 2009

 

Natural Medicines: Comprehensive Database

 

          Mã: L59

          Tác giả: Therapeutic Research Faculty

          Số trang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản: 2009

 

Lexi-Comp's Geriatric Dosage Handbook: Including Clinical Recommendations and Monitoring Guidelines 14e

 

          Mã: L60

          Tác giả: Todd P. Semla  , Judith L. Beizer  , Martin D. Higbee

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lexi-Comp

          Năm xuất bản: 2008

 

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics

 

          Mã: L61

          Tác giả: Laurence Brunton  , John Lazo , Keith Parker

          Số trang:

          Nhà xuất bản: McGraw-Hill

          Năm xuất bản: 2005

 

Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk 8e

          Mã: L62

          Tác giả: Gerald G Briggs, Roger K Freeman , Sumner J Yaffe

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lippincott Williams & Wilkins

          Năm xuất bản: 2008

 

Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th Edition

 

          Mã: L63

          Tác giả: Anthony S. Fauci

          Số trang:

          Nhà xuất bản: McGraw-Hill

          Năm xuất bản: 2008

 

Textbook of Therapeutics: Drug and Disease Management 8e

 

          Mã: L64

          Tác giả: Richard A Helms  , David J Quan

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lippincott Williams & Wilkins

          Năm xuất bản: 2006

 

Medical Toxicology

 

          Mã: L65

          Tác giả: Richard C Dart

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Williams & Wilkins

          Năm xuất bản: 2003

 

Manual of Drug Safety And Pharmacovigilance 1e

 

          Mã: L66

          Tác giả: Barton L. Cob

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Jones & Bartlett Publishers

          Năm xuất bản: 2006

 

Contemporary Drug Information: An Evidence-Based Approach

 

          Mã: L67

          Tác giả: Claude J Gaebelein

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lippincott Williams & Wilkins

          Năm xuất bản: 2007

 

Chinese Herbal Medicine: Materia Medica, Third Edition

 

          Mã: L68

          Tác giả: Dan Bensky

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Eastland Press

          Năm xuất bản: 2004

 

PDR for Nonprescription Drugs, Dietary Supplements, and Herbs 2009 30e

 

          Mã: L69

          Tác giả: PHYSICIANS DESK REFERENCE Inc

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Physician's Desk Reference

          Năm xuất bản: 2008

 

PDR for Herbal Medicines, 4th Edition

 

          Mã: L70

          Tác giả: Thomson Healthcare

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Thomson Reuters

          Năm xuất bản: 2007

 

AHFS Drug Information 2010

          Mã: L71

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: American Society of Health-System Pharmacists

          Năm xuất bản: 2010

 

Martindale: The Complete Drug Reference, 36th Edition

          Mã: L72

          Tác giả: Sean C. Sweetman

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Pharmaceutical Press

          Năm xuất bản: 2009

 

Lexi-Comp's Drug Information Handbook 2009 - 2010,  18E

 

          Mã: L73

          Tác giả: Charles F. Lacy

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lexi-Comp

          Năm xuất bản: 2009

 

British National Formulary 58: September 2009

          Mã: L74

          Tác giả: Joint Formulary Committee

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Pharmaceutical Press

          Năm xuất bản: 2009

Martindale: The Complete Drug Reference, 36th Edition (Annex)

          Mã: L75

          Tác giả: Sean C. Sweetman

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Pharmaceutical Press

          Năm xuất bản: 2009

 

Standard Treament Guidelines And Essential Drugs List

 

          Mã: L76

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: The National Department of Health

          Năm xuất bản: 2003

 

SAMF South African Medicines Formulary 8

 

          Mã: L77

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: The Division of Clinical Pharmacology

          Năm xuất bản: 2008

 

Dược điển Việt Nam

          Mã: L78

          Tác giả: Hội đồng Dược điển

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Nhà XB Y học

          Năm xuất bản: 2009

 

Drug Interaction Facts

          Mã: L79

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

          Năm xuất bản: 2010

 

Remington The Science and Practice of Pharmacy

 

          Mã: L80

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Lippincott Williams & Wilkins

          Năm xuất bản:

 

Vidal (Pháp) 2010

 

          Mã: L81

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản: 2010

 

Vidal Việt Nam (2009)

 

          Mã: VN82, VN83

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: CMP Medica

          Năm xuất bản: 2009

 

Bảng Phân Loại Quốc Tế Bệnh Tật Việt – Anh (ICD-10)

          Mã: VN84

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Y Học

          Năm xuất bản: 2007

 

Mims Việt Nam

 

          Mã: VN85

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản: CMP Medica

          Năm xuất bản: 2010

 

Cảnh báo khí dung

 

          Mã: VN86

          Tác giả: DS. Phạm Thiệp, DS. Vũ Ngọc Thúy

          Số trang:

          Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Y Học

          Năm xuất bản: 2008

 

Mims

 

          Mã: VN87

          Tác giả:

          Số trang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản: 2010

 

Vidal Việt Nam

 

          Mã: VN88

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản: 2010

 

Antibiotic essentials

 

          Mã: L89

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản:

 

Who Model Formulary 2008

 

          Mã: L90

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản:

          Năm xuất bản:

 

Dược thư quốc gia Việt Nam

 

          Mã: VN91

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Y Học

          Năm xuất bản:

Dialogue in Pharmacovigilance

 

          Mã: L92

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Uppsala Monitoring Centre

          Năm xuất bản: 2002

 

Effective Communications in Pharmacovigilance

 

          Mã: L93

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Uppsala Monitoring Centre

          Năm xuất bản: 1998

 

Accepted Scientific Names of  Therapeutic Plants anh their synonyms

 

          Mã: L94

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Uppsala Monitoring Centre

          Năm xuất bản: 2005

 

Drug Safety

 

          Mã: L95

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Adis Data Information BV

          Năm xuất bản: 2005

 

Expecting the Worst

 

          Mã: L96

          Tác giả:

          Sốtrang:

          Nhà xuất bản: Uppsala Monitoring Centre

          Năm xuất bản: 2003