Thông tin Y - Dược học

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược bổ sung, sửa đổi năm 2021

Ngày 11/01/2021, Bộ Y tế đã ký quyết định số 122/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược" bổ sung, sửa đổi lần thứ 2. Hướng dẫn ban hành theo quyết định này thay thế Hướng dẫn ban hành t

xem tiếp >>

Các tin khác