Điểm tin Cảnh giác dược

Health Canada: Bản tin Health Product InfoWatch tháng 12/2016

Trong bản tin Health Product InfoWatch tháng 12/2016, Health Canada điểm một số thông tin an toàn thuốc liên quan đến các thuốc bisphosphonat, thuốc ức chế men DPP-4, loratadin, ondansetron, phenyleph

xem tiếp >>