Điểm tin Cảnh giác dược

Diane 35: Lợi ích vượt trội hơn nguy cơ

Ngày 17/5/2013, trong thông cáo báo chí của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA), Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc EMA kết luận rằng lợi ích của Diane 35 (cyproteron acetat 2 mg,

xem tiếp >>