Điểm tin Cảnh giác dược

FDA Hoa Kỳ: cảnh báo cán bộ y tế và nghiên cứu viên về việc giảm khả năng sống ở một số bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng có sử dụng đơn trị liệu Keytruda (pembrolizumab) hoặc Tecentriq (atezolizumab)

FDA Hoa Kỳ cảnh báo cán bộ y tế, các nghiên cứu viên về ung thư lâm sàng và cộng đồng về việc giảm khả năng sống ở bệnh nhân sử dụng đơn trị liệu Keytruda (pembrolizumab) hoặc Tecentriq (atezolizumab)

xem tiếp >>