Điểm tin Cảnh giác dược

MEDSAFE cảnh báo về nguy cơ tương tác giữa omeprazol và citalopram/escitalopram

Trong ấn phẩm Prescriber Update số ra tháng 9 năm 2014, Cơ quan Quản lý An toàn thuốc và Thiết bị y tế New Zealand (MEDSAFE) có bài cảnh báo về nguy cơ tương tác giữa omeprazol và citalopram/escitalop

xem tiếp >>