BMJ: Mức độ nghiêm trọng trên lâm sàng và hiệu quả của vắc xin mRNA đối với biến thể SARS-CoV-2 omicron, delta và alpha tại Hoa Kỳ

 

Một nghiên cứu quan sát tiến cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả mức độ nghiêm trọng trên lâm sàng của các biến thể covid-19 alpha, delta và omicron ở người trưởng thành cần nhập viện và so sánh hiệu quả của các vắc xin mARN phòng ngừa nhập viện khi mắc biến thể.

 

Thiết kế

Nghiên cứu bệnh chứng

 

Địa điểm

21 bệnh viện tại Hoa Kỳ

 

Người tham gia

11 690 người trưởng thành (≥ 18 tuổi) nhập viện: 5728 người mắc covid-19 (nhóm bệnh) và 5962 người không mắc covid-19 (nhóm chứng). Bệnh nhân được phân loại vào các nhóm biến thể SARS-CoV-2 dựa trên giải mã trình tự gen. Nếu không xác định được gen, phân loại dựa trên biến thể lưu hành chủ yếu tại thời điểm nhập viện: alpha (11/3-3/7/2021), delta (4/7-25/12/2021) và omicron (26/12/2021-14/2/2022).

 

Đánh giá tiêu chí chính

Hiệu quả của vắc xin được tính dựa trên thiết kế xét nghiệm âm tính đối với vắc xin mRNA để phòng ngừa nhập viện do COVID-19 bởi mỗi biến thể (alpha, delta, omicron). Với bệnh nhân nhập viện do covid-19, mức độ nghiêm trọng của bệnh theo thang điểm tiến triển lâm sàng của WHO được so sánh giữa các biến thể bằng cách hồi quy tỷ lệ chênh lệch.

 

Kết quả

Hiệu quả của vắc xin mARN phòng ngừa nhập viện do covid-19 là 85% (95% CI là 82-88%) sau2 mũi đối với biến thể alpha, 85% (83-87%) sau2 mũi đối với biến thể delta, 94% (92-95%) sau 3 mũi đối với biến thể delta, 65% (51-75%) sau 2 mũi đối với biến thể omicron, và 86% (77-91%) sau 3 mũi đối với biến thể omicron. Tỷ lệ tử vong tại bệnh viện là 7,6% (81/1060) do biến thể alpha, 12,2% (461/3788) của delta, và 7,1% (40/565) của omicron. Trên bệnh nhân nhập viện do covid-19 chưa được tiêm chủng, mức độ nghiêm trọng theo thang điểm tiến triển lâm sàng của WHO cao hơn giữa biến thể delta so với biến thể alpha (OR hiệu chỉnh 1.28, 95% 95% CI 1,11-1,46) và thấp hơn giữa biến thể omicron so với biến thể delta (0,61;0,49-0,77). Mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân đã tiêm phòng đối với từng biến thể thấp hơn nhóm chưa tiêm chủng, gồm alpha (OR hiệu chỉnh 0,33;0,23-0,49), delta (0,44;0,37-0,51) và omicron (0,61;0,44-0,85).

 

Kết luận

Vắc xin mRNAcó hiệu quả trong phòng ngừa nhập viện do mắc covid-19 biến thể alpha, delta và omicron, nhưng cần tiêm3 mũi để đạt hiệu quả bảo vệ đối với biến thể omicron tương đương 2 mũi đối với biến thể delta và alpha. Trên người trưởng thành nhập viện do covid-19, mức độ nghiêm trọng của bệnh liên quan đến biến thể omicron thấp hơn biến thể delta, nhưng vẫn có tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong đáng kể. Bệnh nhân nhập viện do covid-19 đã được tiêm chủng có mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn đáng kể so với bệnh nhân chưa tiêm chủng, đối với tất cả các biến thể.

 

Nguồn: Clinical severity of, and effectiveness of mRNA vaccines against, covid-19 from omicron, delta, and alpha SARS-CoV-2 variants in the United States: prospective observational study | The BMJ

Điểm tin: CTV. Nguyễn Hà Nhi, ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến