Điểm tin Cảnh giác dược

Merck Sharp & Dohme (Europe), Inc. rút lại hồ sơ xin cấp phép lưu hành chế phẩm Janacti (sitagliptin và pioglitazon) và những chế phẩm có liên quan

EMA đã chính thức được công ty Merck Sharp & Dohme (Europe), Inc . thông báo về quyết định xin rút lại hồ sơ đăng ký trong quy trình cấp phép lưu hành tập trung của chế phẩm Janacti (sitagliptin và pi

xem tiếp >>