HSA: Ngày 06/12/2019, Cơ quan quản lý y tế Singapore cập nhật về tạp chất trong các thuốc chứa metformin

Phương pháp kiểm nghiệm NDMA trong các thuốc metformin

 

HSA cung cấp các phương pháp kiểm nghiệm do cơ quan quản lý này xây dựng để phát hiện và định lượng hàm lượng NDMA trong metformin.

Các phương pháp kiểm nghiệm cung cấp các lựa chọn và hướng dẫn cho nhà sản xuất thuốc phát hiện NDMA trong các thuốc metformin. Phương pháp này cần được xác thực bởi người kiểm nghiệm để đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng của họ.

 

Nguồn: https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/update-on-impurities-in-metformin-products

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan