Điểm tin Cảnh giác dược

FDA phê duyệt xét nghiệm bổ sung đầu tiên cho bệnh Chagas

Ngày 18/11/2011, FDA đã chính thức công bố việc phê duyệt việc sử dụng xét nghiệm bổ sung đầu tiên này như là một xét nghiệm hỗ trợ, đặc thù hơn để tìm kháng thể với Trypanosoma cruzi (T. cruzi) trong

xem tiếp >>