Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Các khuyến cáo mới đối với lenalidomid (Revlimid®) và tái hoạt virus

Ngày 09/11/2016, ANSM đưa ra các khuyến cáo mới đối với lenalidomid (Revlimid®) và tái hoạt virus – Thông tin dành cho CBYT (các chuyên gia về ung thư, huyết học, bác sỹ chuyên ngành ung thư và các bệ

xem tiếp >>