Điểm tin Cảnh giác dược

Health Canada: Điểm tin Bản tin Health Product InfoWatch tháng 06/2017

Cơ quan quản lý dược phẩm Canada (Health Canada) đã xuất bản Bản tin Health Product InfoWatch với nhiều thay đổi về hình thức trình bày và có nhiều nội dung đáng chú ý. Bản tin có thể được truy cập mi

xem tiếp >>