Điểm tin Cảnh giác dược

Health Canada: Bản tin Health Product InfoWatch tháng 02/2017

Trong bản tin Health Product InfoWatch tháng 02/2017, Health Canada điểm một số thông tin an toàn thuốc liên quan đến các thuốc amiodaron, levetiracetam, các retinoid dạng uống.

xem tiếp >>