Điểm tin Cảnh giác dược

Health Canada: Một số cảnh báo về sai sót trong sử dụng thuốc Eligard (leuprolid acetat) và methotrexat

Trong Bản tin Health Product InfoWatch số ra tháng 1/2017, Health Canada đưa ra một số thông tin cảnh báo về sai sót trong sử dụng thuốc Eligard (leuprolid acetat) và methotrexat

xem tiếp >>