FDA: Ngày 22/11/2019, Amneal Pharmaceuticals, LLC. Thông báo tự nguyện thu hồi viên nén ranitidin, USP, 150mg and 300mg, và siro ranitidine 15 mg/mL do có thể chứa tạp chất NDMA vượt ngưỡng cho phép

 

Amneal Pharmaceuticals, LLC. Bridgewater, New Jersey đang tự nguyện thu hồi viên nén ranitidin 150 mg và 300 mg, siro ranitidin 15mg/mL mức độ người tiêu dùng. Các lô thuốc của các thuốc trên bị thu hồi do chứa NDMA vượt ngưỡng giới hạn của FDA.

Amneal Pharmaceuticals, LLC. chưa nhận được bất cứ báo cáo biến cố bất lợi nào được xác định có liên quan trực tiếp đến đợt thu hồi này. Viên nén ranitidin và si rô ranitidin (dung dịch uống), được sản xuất bởi Amneal, là thuốc chỉ được dùng khi có đơn kê.


Nguồn:  https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/amneal-pharmaceuticals-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-ranitidine-tablets-usp-150mg-and-300mg 

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến    

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan