Thông tin Y - Dược học

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

Ngày 18/11/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ban hành được áp dụng để đánh giá, chứng nhận và

xem tiếp >>