Sinh hoạt khoa học: "Khai thác Cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược phục vụ nghiên cứu và thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, an toàn"

Ngày 8/6/2020, nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ của Trường Đại học Dược Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh đã có bài trao đổi với chủ đề "Khai thác Cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược phục vụ nghiên cứu và thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, an toàn".

 

 

Ngày 8/6/2020, nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học định kỳ của Trường Đại học Dược Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh đã có bài trao đổi với chủ đề "Khai thác Cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược phục vụ nghiên cứu và thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, an toàn".

 

Bài trao đổi đã tổng kết quá trình xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược tại Việt Nam, các đóng góp hữu ích của CSDL cho công tác đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn cũng như một số kết quả nghiên cứu chính đã được thực hiện trên bộ CSDL này. Bên cạnh đó, một số định hướng phát triển hệ thống CSDL và các hướng nghiên cứu trong thời gian tiếp theo cũng được thảo luận trong buổi sinh hoạt,

 

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt khoa học:

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo bài trình bày: 

http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/Nghien%20cuu%20ung%20dung%20CGD%20062020_share.pdf

 

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b)

Các tin liên quan