Health Canada: Thử nghiệm lâm sàng với XARELTO (rivaroxaban) đã bị đình chỉ

Các nguy cơ huyết khối, xuất huyết, tăng tỷ lệ tử vong đã được báo cáo trong thử nghiệm lâm sàng pha III ở những bệnh nhân đã thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVR) được điều trị bằng Xarelto.

 

 

Các nguy cơ huyết khối, xuất huyết, tăng tỷ lệ tử vong đã được báo cáo trong thử nghiệm lâm sàng pha III ở những bệnh nhân đã thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVR) được điều trị bằng Xarelto. Dựa trên những kết quả sơ bộ này, thử nghiệm lâm sàng đã bị đình chỉ và các kết quả thử nghiệm đang được tiến hành phân tích sâu hơn.  


Health Canada khuyến cáo cán bộ y tế không điều trị dự phòng huyết khối bằng Xarelto ở bệnh nhân đã thay van tim, bao gồm cả những bệnh nhân đã trải qua TAVR. Nên ngừng điều trị bằng Xarelto ở những bệnh nhân TAVR và chuyển sang chăm sóc theo phác đồ tiêu chuẩn.

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

Chi tiết về bối cảnh và các nguy cơ trong thử nghiệm lâm sàng của Xarelto xin truy cập:

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1182/-Health-Canada-Ng%C3%A0y-20-12-2018-C%C6%A1-quan-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-Y-t%E1%BA%BF-Canada-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-nguy-c%C6%A1-t%C4%83ng-t%E1%BB%AD-vong-do-m%E1%BB%8Di-nguy%C3%AAn-nh%C3%A2n-huy%E1%BA%BFt-kh%E1%BB%91i-v%C3%A0-xu%E1%BA%A5t-huy%E1%BA%BFt-%E1%BB%9F-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-XARELTO-rivaroxaban-sau-thay-%C4%91%E1%BB%99ng-m%E1%BA%A1ch-ch%E1%BB%A7-qu.htm

 

 

Nguồn: https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2019/hpiw-ivps_2019-01-eng.pdf    

 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy

Các tin liên quan