Điểm tin Cảnh giác dược

TƯƠNG TÁC THUỐC TIỀM TÀNG LIÊN QUAN ĐẾN PAXLOVID - CẢNH BÁO TỪ VIỆN Y KHOA QUỐC GIA HOA KỲ

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) có nguy cơ gây các tương tác thuốc nghiêm trọng và phức tạp, chủ yếu do thành phần ritonavir.

xem tiếp >>