Điểm tin Cảnh giác dược

Thoái đơn, phương pháp 3 S và S để ngừng thuốc

Thoái đơn được định nghĩa là hành động ngừng chỉ định một phương pháp điều trị (không chỉ là thuốc) không cần thiết hoặc nguy hiểm sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Thoái đơn cũng được định

xem tiếp >>