Điểm tin Cảnh giác dược

EMA (châu Âu) và ANSM (Pháp): Cơ quan quản lý dược châu Âu (EMA) đang đánh giá nguy cơ tích tụ gadolinium ở mô não khi sử dụng các thuốc cản quang có chứa gadolinium

Trong cuộc họp định kỳ ngày 03-06/062016, Ủy ban đánh giá nguy cơ cảnh giác dược châu Âu (PRAC) tiếp tục xem xét xét các dữ liệu về nguy cơ tích tụ gadolinium ở mô não khi sử dụng các thuốc cản quang

xem tiếp >>