ANSM: Nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh trên trẻ phơi nhiễm với paracetamol trong bụng mẹ

Một tín hiệu về nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ em phơi nhiễm với paracetamol trong bụng mẹ đã được mở ra tại Bỉ năm 2014, sau các bài báo của Brandlistuen và cộng sự (Int J Epidemiol. 2013;42(6):1702-13) và Liew và cộng sự (JAMA Pediatr. 2014;168 (4):313-20).

 

Vào tháng 5/2014, sau khi phân tích các kết quả và hạn chế của các nghiên cứu, cũng như toàn bộ dữ liệu lâm sàng và tiền lâm sàng, PRAC đã kết luận không hình thành mối quan hệ nhân quả giữa việc phơi nhiễm với paracetamol trong thai kỳ và việc xuất hiện các vấn đề về phát triển thần kinh trên trẻ em.

 

Do đó, PRAC nhắc lại các quy định về sử dụng tốt với paracetamol: trong trường hợp cần thiết trên lâm sàng, paracetamol có thể được sử dụng trong thai kỳ với mức liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể để làm giảm các triệu chứng.

 

(Ảnh minh họa: Internet)

 

Từ năm 2014, kết quả của 7 nghiên cứu dịch tễ khác phân tích chi tiết hơn về nguy cơ này đã được công bố, đặc biệt liên quan đến rối loạn tự kỷ hoặc rối loạn suy giảm chú ý có hoặc không có tăng động (TDAH). Trong cuộc họp tháng 1/2017, do số lượng các nghiên cứu còn hạn chế, PRAC vẫn giữ kết luận về mối quan hệ chưa được thiết lập của nguy cơ này và không thay đổi các khuyến cáo hiện hành.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Travaux-de-l-Agence-Europeenne-des-Medicaments-EMA-Comite-pour-l-evaluation-des-risques-en-matiere-de-pharmacovigilance-PRAC/Retinoides-facteurs-VIII-paracetamol-retour-d-information-sur-le-PRAC-de-janvier-2017-Point-d-information

 

Người tổng hợp: Dương Khánh Linh

 

 

 

 

 

Các tin liên quan