DAV: Cục quản lý Dược có công văn số 281/QĐ-QLD ngày 18/6/2020 về việc thu hồi 13 giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

 

Căn cứ đơn đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam của các cơ sở đăng ký thuốc, các thuốc có giấy đăng ký cần thu hồi bao gồm:

 

1- Accupril (quinapril 5 mg), SĐK: VN-19302-15

2- Forane (isofluran 99,9% kl/kl), SĐK: VN-20123-16

3- Fumafer B9 corbiere daily use (sắt II fumarat tương đương 60 mg sắt nguyên tố, acid folic 0,4 mg), SĐK: VD-25769-16

4- Stilnox (zolpidem tartrat 10 mg), SĐK: VN-21959-19

5- Pharmaton, SĐK: VN-19023-15

6- Tavanic (levofloxacin 250mg/50 ml), SĐK: VN-19904-16

7- Adalat retard (nifedipin 20 mg), SĐK: VN-20387-17

8- Maxidex (dexamethasone 1 mg/ml), SĐK: VN-19382-15

9- Perigard-2 (perindopril erbumine 2 mg), SĐK: VN-18317-14

10- Biocetum (ceftazidim 1g), SĐK: VN-16858-13

11- Enarenal (enalapril maleate 10 mg), SĐK: VN-16859-13

12- Poltram 100 (tramadol hydrochloride 100 mg/2 ml), SĐK: VN-17128-13

13- Poltram 50 (tramadol hydrochloride 50 mg/1ml), SĐK: VN-17129-13

 

Xin xem chi tiết công văn tại đây.

 

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan