DAV: Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành

 

Cục quản Dược vừa Quyết định số 299/QĐ-QLD ngày 03/06/2022 về việc thu hồi Giấy đăng lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc đã được cấp giấy đăng lưu hành, bao gồm: 

1- Trin Tablet (Cetirizin 10mg) 

2- Carbaro 200mg (Carbamazepin 200mg) 

3- Eurovir 200mg (Aciclovir vi tinh thể 200mg) 

4- Stalevo-5 (Levocetirizin dihydrochlorid 5mg) 

5- Esoprazole-20 (Esomeprazol 20mg) 

6- Ipadox Capsule (Doxycyclin 100 mg) 

7- Getoxatin 100mg/50ml (Oxaliplatin 2mg/1ml) 

8- Getoxatin 50mg/25ml (Oxaliplatin 2mg/1ml) 

9- Europlin 25mg (Amitriptylin HCl 25mg) 

10- Taxewell-20mg (Docetaxel 20mg/0,5ml) 

11- Tipakwell-30mg/5ml (Paclitaxel USP 30mg/5ml) 

12- Xorunwell-L 20mg/10ml (Doxorubicin hydrochlorid 20mg/10ml) 

13- Xorunwell 10mg/5ml (Doxorubicin hydrochlorid 10mg/5ml) 

14- Xorunwell 50mg/25ml (Doxorubicin hydrochlorid 50mg/25ml) 

15- Tipakwell-260mg/43.4ml (Paclitaxel 260mg/43,4ml) 

16- Zedoxim Sachet (Cefpodoxim 40mg) 

17- Incepcom (Fluticasone propionate 50 mcg/1 nhát xịt) 

 

do thu hồi: Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Y tế tại Kết luận số 166/KL-TTrB của Thanh tra Bộ Y tế. 

 

Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc nhà sản xuất sở đăng thuốc thuộc danh sách thu hồi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Xin xem chi tiết Quyết định tại đây.Điểm tin: CTV. Lê Thị Nguyệt Minh

Phụ trách: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến