Tin hoạt động

Triển khai các lớp tập huấn "Nâng cao về kỹ năng Cảnh giác Dược cho các cán bộ y tế"

Thực hiện theo Quyết định số 4514/QĐ-BYT ngày 30/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2012-2013 của Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ Toàn Cầu phòng chống AIDS, Lao

xem tiếp >>
<1234>