Thông báo: Các chuyên đề đào tạo liên tục về Cảnh giác Dược theo nhu cầu xã hội của Trường ĐH Dược Hà Nội năm 2022

 

 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Dược năm 2022, Trung tâm DI & ADR Quốc gia-Trường Đại học Dược Hà Nội xin gửi tới các đơn vị, các cán bộ công tác trong lĩnh vực khám chữa bệnh, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan danh mục các chuyên đề đào tạo liên tục về Cảnh giác Dược bao gồm:

 

1. Cảnh giác Dược tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm;

2. Một sốvấn đề mới về thực hành Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng tại bệnh viện;

3. Giám sát tích cực phản ứng có hại của thuốc trong bệnh viện.

 

Các chủ đề/ chương trình có thể tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh linh hoạt khi có yêu cầu cụ thể (về thuốc/nhóm thuốc, bệnh lý...) cho từng đối tượng học viên và đảm bảo nội dung vẫn thuộc phạm vi của các chuyên đề trên.

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.