Tin hoạt động

Bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Thực hiện Nghị quyết số 05/2014- NQ/ĐU ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Đảng ủy về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị. Sáng ngày 16/6/2014, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Công bố và trao Q

xem tiếp >>