Cục quản lý Dược Việt Nam: Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

 

Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 16/01/2018 về việc Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do: cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh.

Xin xem danh mục tại đây.

 

Nguồn: http://www.dav.gov.vn/Default.aspx?action=detail&type=3&newsid=1835

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến