Hội thảo giới thiệu Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược

Hội thảo Giới thiệu Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược do Cục Quản lý Dược phối hợp với Trung tâm DI&ADR Quốc gia và Trung tâm DI&ADR khu vực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược phối hợp với Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI&ADR Quốc gia) triển khai hoạt động xây dựng Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược. Ban soạn thảo Hướng dẫn do Thứ trưởng Lê Quang Cường làm trưởng ban và có sự tham gia của các Vụ/ Cục, một số đơn vị trong ngành có liên quan đến hoạt động Cảnh giác Dược. Sau một thời gian dài biên soạn, xin ý kiến góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện, Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược đã được phê duyệt ban hành theo Quyết định số 2111/QĐ-BYT ngày 01/06/2015.

Hội thảo Giới thiệu Hướng dẫn sẽ được tổ chức vào ngày 19/06/2015 tại Hà Nội và ngày 26/06/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dưới đây là nội dung chương trình dự kiến và tài liệu Hướng dẫn được phê duyệt:

- Quyết định số 2111/QĐ-BYT ngày 01/06/2015 của Bộ trưởng Bộ y tế

- Nội dung chương trình Hội thảo Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược (dự kiến)

- Toàn văn "Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược"

Các tin liên quan