EMA - Điểm tin ngắn từ cuộc họp của Ủy ban đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) ngày 06-09/06/2017

PRAC tiến hành đánh giá lại biến cố bất lợi liên quan đến thuốc điều trị đa xơ cứng Zinbryta (daclizumab) PRAC kết luận không có bằng chứng về sự thay đổi của nguy cơ viêm ruột giảm bạch cầu trung tính (neutropenic enterocolitis) liên quan đến docetaxel

 

PRAC tiến hành đánh giá lại biến cố bất lợi liên quan đến thuốc điều trị đa xơ cứng Zinbryta (daclizumab)

Tại cuộc họp từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 06/2017, PRAC bắt đầu tiến hành đánh giá lại thuốc Zinbryta (daclizumab) sử dụng trong điều trị một số dạng đa xơ cứng tái phát trên bệnh nhân người lớn. Việc đánh giá được tiến hành sau khi xuất hiện một trường hợp bênh nhân bị suy gan kịch phát khi sử dụng Zinbryta trong một nghiên cứu quan sát đang được tiến hành, cùng với 4 case suy gan nghiêm trọng khác nữa.

The PRAC sẽ xem xét tất cả các dữ liệu hiện có để xem có mối liên quan giữa biến cố suy gan với việc sử dụng thuốc và liệu có cần tiến hành biện pháp gì để giảm thiểu nguy cơ tổn thương gan của thuốc này hay không.

 

Ảnh minh họa: Internet.

PRAC kết luận không có bằng chứng về sự thay đổi của nguy cơ viêm ruột giảm bạch cầu trung tính (neutropenic enterocolitis) liên quan đến docetaxel 

Sau khi kết thúc các cuộc thảo luận, PRAC công bố kết luận: không có bằng chứng về sự thay đổi trong nguy cơ viêm ruột giảm bạch cầu trung tính trong lãnh thổ Châu Âu sau khi điều trị với docetaxel.

Viêm ruột giảm bạch cầu trung tính là một bệnh lý viêm nghiêm trọng  của ruột non có thể xảy ra ở 1 trên 1,000 BN ung thư sử dụng thuốc docetaxel.

Sau khi xem xét các dữ liệu hiện có về docetaxel, PRAC kết luận rằng tỷ lệ báo cáo ADR ghi nhận được ở Pháp tăng lên có thể là do nhận thức của CBYT đã tăng lên. Báo cáo trên toàn lãnh thổ Châu Âu không cho thấy có bằng chứng về việc tăng tỷ lệ viêm ruột giảm bạch cầu trung tính liên quan đến docetaxel.

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/06/news_detail_002761.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Người điểm tin: DS. Nguyễn Phương Thúy