Điểm tin nổi bật từ Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) từ ngày 29/8-1/9/2017

PRAC khuyến cáo rút khỏi thị trường paracetamol dạng giải phóng biến đổi

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược Châu Âu (EMA) (PRAC) đã khuyến cáo rút khỏi thị trường các chế phẩm paracetamol dạng giải phóng biến đổi hay giải phóng kéo dài (được thiết kế để giải phóng paracetamol chậm trong thời gian dài hơn so với các chế phẩm giải phóng ngay tức thì thông thường). Quyết định được đưa ra do những chế phẩm này có cách thức giải phóng paracetamol vào cơ thể phức tạp, gây khó khăn trong việc xử trí quá liều ở bệnh nhân.

 

Sau khi đánh giá các nghiên cứu đã công bố và tham khảo ý kiến chuyên gia, Ủy ban đã xác nhận rằng khi được chấp thuận sử dụng, viên nén paracetamol giải phóng biến đổi có những lợi ích và rủi ro chấp nhận được. Tuy nhiên, thực tế kinh nghiệm đã chỉ ra rằng do cách paracetamol trong các chế phẩm giải phóng biến đổi được giải phóng trong cơ thể, những liệu trình điều trị thông thường khi quá liều chế phẩm giải phóng tức thì không còn thích hợp. Do vậy, PRAC khuyến cáo ngừng lưu hành các chế phẩm này trên thị trường.

 

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/news_detail_002806.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Điểm tin: Lê Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyến