EMA: Ngày 10/8/2018, Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu cập nhật cuộc rà soát các thuốc chứa valsartan do phát hiện có tạp chất NDMA

EMA đang rà soát các thuốc chứa valsartan có nguyên liệu được sản xuất từ công ty Zhejiang Tianyu

 

EMA đã phát hiện thêm một công ty sản xuất nguyên liệu valsartan chứa NDMA (nồng độ thấp) là Zhejing Tianyu trong cuộc rà soát các thuốc chứa valsartan đang được tiến hành.

NDMA được phân loại như chất có thể gây ung thư trên người dựa vào các thử nghiệm trên động vật

Nồng độ NDMA phát hiện được trong các lô nguyên liệu valsartan của công ty Zhejiang Tianyu thấp hơn nhiều so với nồng độ của tạp chất này trong nguyên liệu được sản xuất từ Zhejiang Huahai

EMA đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để rà soát tác động của NDMA trong nguyên liệu valsaratan được sản xuất bới công ty Zhejiang Tianyu và sẽ thông báo ngay khi có thông tin mới.

Không có nguy cơ xảy ra ngay trên bệnh nhân dùng thuốc chứa valsartan. Bệnh nhân không nên ngừng sử dụng các thuốc này trước khi xin tư vấn từ cán bộ y tế.


Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/08/news_detail_003004.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan