Điểm tin đáng chú ý từ cuộc họp Ủy ban đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) 25-29/09/2017

PRAC được yêu cầu đánh giá lại tổng quan về paracetamol giải phóng biến đổi

 

           

(Ảnh: nguồn internet)

         Sau khuyến cáo của PRAC ngày 01/09/2017, một số công ty đăng ký lưu hành có liên quan đến khuyến cáo này đề nghị một cuộc đánh giá lại. Dựa vào căn cứ trong yêu cầu của các công ty, PRAC sẽ bắt đầu đánh giá lại, dự kiến kết quả sẽ được đưa ra tại cuộc họp PRAC vào 27-30/11/2017.

 

Nguồn:http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/news_detail_002816.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến