Báo cáo của EU: Bổ sung bằng chứng về mối liên hệ giữa việc sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh

Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu, Cơ quan Dược phẩm châu Âu và Ủy ban kiểm soát dịch bệnh châu Âu đều quan tâm đến tác động của việc sử dụng kháng sinh đối với sự gia tăng các vi khuẩn kháng kháng sinh. Một báo cáo mới của ba cơ quan này đã đưa ra dữ liệu mới về việc sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh, phản ánh một số thay đổi trong việc giám sát thuốc ở châu Âu.

 

 

Ông Vytenis Andriukaitis, Ủy viên Y tế và An toàn thực phẩm châu Âu, cho biết: "Để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh, chúng ta cần phải đồng thời chiến đấu trên ba mặt trận: con người, động vật và môi trường. Đây chính là điều chúng tôi đang cố gắng đạt được không chỉ ở EU mà còn trên toàn cầu với kế hoạch tác động lên tình trạng kháng kháng sinh bắt đầu từ châu Âu.

"Báo cáo mới này xác nhận mối liên hệ giữa việc sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh trên cả người và vật nuôi."

Bản báo cáo phân tích việc sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh liên ngành (JIACRA) đã nêu bật sự khác biệt về sử dụng kháng sinh ở động vật và người  trên toàn châu Âu có ý nghĩa quan trọng. Giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh không cần thiết sẽ tác động lên tỉ lệ đề kháng .

Nhìn chung, kháng sinh được sử dụng trên vật nuôi nhiều hơn trên người, thay đổi tùy theo từng nước và từng kháng sinh.

Riêng polymyxin - bao gồm colistin - được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thú y và cũng được sử dụng ngày càng nhièu trong các bệnh viện để điều trị nhiễm trùng đa kháng.

Các kháng sinh khác, bao gồm quinolon, các cephalosporin thế hệ 3 và 4, thường được sử dụng ở người nhiều hơn ở động vật. Các kháng sinh này đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe con người.

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

 

Mối liên hệ giữa việc sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh

Báo cáo ghi nhận rằng tình trạng kháng quinolon - nhóm kháng sinh được sử dụng để điều trị bệnh do Salmonella và Campylobacter ở người, có liên quan đến việc sử dụng kháng sinh ở động vật. Việc sử dụng cephalosporin thế hệ 3 và 4 để điều trị các bệnh nhiễm trùng do E. coli và các vi khuẩn khác ở người liên quan đến khả năng kháng quinolon của E. coli trên người.

 

 

Hợp tác để thúc đẩy việc báo cáo và phân tích tốt hơn

Báo cáo này là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa ba cơ quan EU, dựa vào chuyên môn và dữ liệu từ  việc theo dõi tình trạng kháng kháng sinh và việc sử dụng kháng sinh ở người và động vật.

Các kết luận phù hợp với kết luận của báo cáo đầu tiên được công bố năm 2015. Tuy nhiên, dữ liệu có chất lượng tốt hơn cho phép phân tích ở mức độ phức tạp hơn.

Các chuyên gia của ba cơ quan này khuyến cáo cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về việc sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào.

 

 

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/07/news_detail_002786.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Người tổng hợp: Lê Quỳnh