Medicine - Pharmacy News

DAV: Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml

Ngày 14/11/2023, Cục Quản lý Dược ra Quyết định số 846/QĐ-QLD về việc Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml, số đăng ký QLĐB

xem tiếp >>