Survey

Calendars

Survey

Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo về Cảnh giác dược và An toàn thuốc

 

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BQLDA QUỸ TOÀN CẦU

HỢP PHẦN CẢNH GIÁC DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày……… tháng……năm 2012

 

THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT NHU CẦU

VỀ ĐÀO TẠO  CẢNH GIÁC DƯỢC

 

                           Kính gửi:    - Sở Y tế tỉnh ……………………………………….      

                                                - Bệnh viện đa khoa tỉnh                                                 

                                                - Bệnh viện Lao tỉnh                                                       

                                                - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh                       

                                                - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh                                      

                                                - Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh                              

 

Năm 2011, Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp cùng với Viện Kiểm Nghiệm thuốc Trung ương và Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế đã xây dựng Dự án "Hỗ trợ hệ thống Y tế" do Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ. Trong Dự án trên, Trường Đại học Dược Hà Nội – Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc sẽ thực hiện hợp phần 2.1: Tăng cường các hoạt động Cảnh giác dược, với các nội dung sau:

 

-         Tăng cường năng lực của Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (DI-ADR).

-         Xây dựng hệ thống báo cáo các phản ứng có hại của thuốc.

-         Triển khai chương trình theo dõi tích cực các ADR trong chương trình Lao và Sốt rét.

-         Tăng cường hệ thống phản hồi thông tin về các phản ứng có hại của thuốc.

-         Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong sử dụng thuốc.

 

Để dự án được triển khai có hiệu quả, trường Đại học Dược đã xây dựng Chương trình khảo sát nhu cầu về đào tạo Cảnh giác dược tại các cơ sở y tế. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo.

 

Với mong muốn tìm hiểu nhu cầu đào tạo về cảnh giác dược và an toàn thuốc của các cá nhân và đơn vị y tế, chúng tôi đề xuất Quý cơ quan giúp đỡ Dự án tập hợp ít nhất là 10 Phiếu Khảo sát nhu cầu đào tạo và gửi về địa chỉ: 

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Bộ Môn Quản lý Kinh tế dược – Trường Đại học Dược Hà Nội

13 – 15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thư điện tử: minhtrang174@gmail.com

Phiếu này có thể tải về tại: http://canhgiacduoc.org.vn/Home.aspx

 

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Tải Phiếu khảo sát