Bộ Y tế ban hành Thông tư số 52/2017/TT- BYT Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Thông tư số 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

 

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 52/2017/TT-BYT Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung của thông tư bao gồm:

 

              Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

                       Thông tư này quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1.   Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

2.   Y sĩ có chứng chỉ hành nghề và có đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4 quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3.   Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

4.   Cơ sở bán lẻ thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của Luật dược.

5.   Người bệnh và người đại diện của người bệnh có đơn thuốc.

6.   Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến đơn thuốc và kê đơn thuốc.

 

Điều 3. Mẫu đơn thuốc

 

Điều 4. Nguyên tắc kê đơn thuốc

 

Điều 5. Hình thức kê đơn thuốc

 

Điều 6. Yêu cầu chung đối với nội dung kê đơn thuốc

 

Điều 7. Kê đơn thuốc gây nghiện

 

Điều 8. Kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS

 

Điều 9. Kê đơn thuốc hướng tâm thần và tiền chất

 

Điều 10. Kê đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin trong kê đơn thuốc

 

Điều 11. Thời gian đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc

 

Điều 12. Trả lại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất do không sử dụng hoặc sử dụng không hết

 

Điều 13. Lưu đơn, tài liệu về thuốc

 

Điều 14. Tổ chức thực hiện

 

Điều 15. Hiệu lực thi hành: từ ngày 01 tháng 03 năm 2018.

 

Thông tư số 05/2016/TT-BYT ngày 29 tháng 2 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

 

Ban hành kèm theo thông tư là các mẫu đơn thuốc, mẫu đơn thuốc "N", mẫu đơn thuốc "H", mẫu sổ khám bệnh, mẫu cam kết, mẫu đề nghị, mẫu biên bản nhận thuốc gây nghiện do người bệnh hoặc người nhà nộp lại.

 

Chi tiết Thông tư số 52/2017/TT-BYT xin xem tại đây.