Đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký đối với thuốc Hadubaris, SĐK VD-18438-13 do Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất, đứng tên đăng ký ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có Quyết định số 625/QĐ-QLD ngày 19/11/2015 gửi các Vụ, Cục, Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị đăng ký và/hoặc sản xuất, kinh doanh thuốc về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc Hadubaris, SĐK VD-18438-13 ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

            Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược quyết định:

 

            Điều 1: Rút số đăng ký của thuốc Hadubaris, SĐK VD-18438-13 do Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất, đứng tên đăng ký ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

 

            Lý do: Thuốc được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu hành đã được Bộ Y tế phê duyệt.

 

            Điều 2: Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc Hadubaris, SĐK VD-18438-13 nêu trên.

 

            Điều 3: Giao cho cơ sở đăng ký, sản xuất, kinh doanh thuốc Hadubaris, SĐK VD-18438-13 nêu trên thực hiện thông báo thu hồi, thu hồi và báo cáo kết quả thu hồi thuốc theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.

 

            Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

            Điều 5: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các đơn vị kinh doanh thuốc, Giám đốc cơ sở đăng ký và/hoặc nhà sản xuất các thuốc nêu tại Điều 1, 2, 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

              Chi tiết nội dung QUYẾT ĐỊNH số 625/QĐ-QLD và phụ lục xin xem tại đây.

              

Tin: Nguyễn Thị Nga