DAV: Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành

 

Cục Quản lý Dược vừa có Quyết định 21/QĐ-QLD ngày 13/01/2023 về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 2 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành.

 

Lý do: Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (theo quy định tại Điểm g, Khoản 1 Điều 58 Luật Dược số 105/2016/QH13 và Khoản 5 Điều 40 Thông tư số 08/2022/TT-BYT).

 

Hai thuốc bao gồm:

Sylvant (Siltuximab 400mg)-SĐK: QLSP-H02-1061-17

Sylvant (Siltuximab 100mg)-SĐK: QLSP-H02-1060-17

 

Chi tiết xin xem công văn tại đây.

 

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến