DAV: Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

 

Ngày 15/12/2022, Cục Quản lý Dược có Quyết định số 813/QĐ-BYT về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam với 04 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành

 

Lý do: Cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (theo quy định tại Điểm g, Khoảng 1 Điều 58 Luật Dược số 105/2016/QH13 và Khoản 5 Điều 40 Thông tư số 08/2022/TT-BYT).

 

Các thuốc gồm có:

- Avastin (bevacizumab 100 mg/4ml) - SĐK: SP3-1226-21

- Avastin (bevacizumab 400 mg/16ml) - SĐK: SP3-1227-21

- Mircera (Methoxy polyethylene glycol - epoetin beta 100mcg) - SĐK: QLSP-1151-19

- Albuminar 25 (Human Albumin 12,5g/50ml) - SĐK: SP-1184-20

 

Xin xem công văn chi tiết tại đây.

 

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến