DAV: Thông báo thu hồi Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2 g, VD-33386-19 và Thuốc bột pha tiêm Greaxim, VD-18235-13

Cục Quản lý Dược vừa có công văn số 12290/QLD-CL ngày 17/11/2022 về việc thu hồi một số lô thuốc sau:

 

-Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g (Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim sodium) 2g), Số GĐKLH: VD-33386-19, Số lô: 060822, HD: 11/08/2024; Số lô: 070822, HD: 14/08/2024; Số lô: 080822, HD: 15/08/2024;

 

-Thuốc bột pha tiêm Greaxim (Cefotaxim (dưới dạng cefotaxim natri) 1 g), Số GĐKLH: VD-18235-13, Số lô: 110822, HD:08/08/2024; Số lô:120822, HD: 09/08/2024; Số lô: 130822, HD: 10/08/2024;

 

Lý do thu hồi: Các lô thuốc trên đã được Công ty cổ phần Am Vi xuất xưởng, đưa ra lưu hành trước khi có kết quả kiểm tra chất lượng nguyên liệu và kết quả kiểm tra chất lượng thành phẩm, vi phạm quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 62 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

 

Xin xem công văn chi tiết tại đây.

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến