Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện: Ban hành theo quyết định số 5631/QĐ/BYT của Bộ Y tế

 

Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế có quyết định số 5631/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện". Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định 772 cách đây 4 năm với nhiều điểm thay đổi quan trọng:
- Đề cập 6 nhiệm vụ cốt lõi cần triển khai của chương trình AMS kèm theo phân tuyến hoạt động theo hạng bệnh viện và bảng kiểm đánh giá hoạt động AMS trong bệnh viện.
- Quy định lại Danh sách các kháng sinh cần ưu tiên quản lý tại bệnh viện và các hoạt động chuyên môn khuyến cáo thực hiện với các kháng sinh này.
- Rà soát, cập nhật tiêu chí và hướng dẫn chuyển đổi kháng sinh đường tiêm/đường uống (IV/PO)


Xin xem chi tiết hướng dẫn tại đây.