Tương tác thuốc cần lưu ý của một số thuốc đang được thử nghiệm điều trị SARS-CoV-2

Hiện nay, một số thuốc đang được đưa vào thử nghiệm điều trị SARS-CoV-2 trong dịch COVID19, Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin tổng hợp lại một số tương tác thuốc cần lưu ý khi sử dụng các loại thuốc này.

 

Tương tác thuốc (tập trung vào tương tác Chống chỉ định) với các thuốc lopinavir/ritonavir, chloroquin, hydroxychloroquin được tổng hợp tại bảng sau (nguồn tra cứu: Micromedex Solutions. Truven Health Analytics, Inc. Ann Arbor, MI)

 

Bảng tương tác thuốc COVID19

 

Tổng hợp: Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hoàng Anh (b)