Dự án quỹ Toàn Cầu - Tăng cường năng lực hệ thống y tế (gf-hss) - giai đoạn 2012-2016: Cấu phần Tăng cường năng lực hệ thống cảnh giác dược Quốc gia

Một số mục tiêu chính được đề xuất:

Mục tiêu 1. Tăng cường năng lực của Trung tâm DI-ADR quốc gia

-         Hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực chuyên môn và năng lực vận hành của Trung tâm quốc gia.

-         Thành lập và xây dựng năng lực của hội đồng cố vấn cũng như cán bộ PV của Trung tâm quốc gia.

-         Cung cấp cơ sở dữ liệu, phần mềm PV và từ điển thuốc.

Mục tiêu 2.Xây dựng hệ thống báo cáo tự nguyện quốc gia

-         Tăng cường hệ thống PV quốc gia

-         Tăng cường năng lực báo cáo tự nguyện của các bệnh viện

-         Tiến hành các báo cáo sự kiện bất lợi và các sai sót trong điều trị.

Mục tiêu 3.Tiến hành xây dựng và phát triển chương trình theo dõi tích cực hoặc giám sát tiến cứu ADR trong các chương trình sức khỏe cộng đồng.

-         Tiến hành và phát triển chương trình theo dõi tích cực trong chương trình chống lao (theo dõi tích cực ARV do cấu phần HIV đảm trách)

Mục tiêu 4.Thành lập hệ thống phản hồi thúc đẩy việc sử dụng thuốc an toàn.

-         Thành lập hệ thống phản hồi và kết nối

-         Xem xét việc sử dụng các thuốc đặc biệt

Mục tiêu 5.Tiến hành chương trình kết nối cấp quốc gia về tầm quan trọng và thực hiện các hoạt động PV

-         Tiến hành các lớp tập huấn, tiến hành soạn thảo và phổ biến tài liệu và giáo trình an toàn thuốc

-         Tiến hành các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về phản ứng có hại của thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.