Thiết kế phần mềm máy tính để lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin thuốc chuẩn Quốc gia

Hướng tới một hệ thống thông tin thuốc quốc gia toàn diện và chuẩn xác trong thực hành lâm sàng:

THIẾT KẾ PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐỂ LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC

CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN THUỐC CHUẨN QUỐC GIA

 

ü  Đơn vị tiến hành: Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc, Trường Đại học Dược Hà Nội

ü  Thời gian tiến hành: 2009-2010

 

 

Mục tiêu: thiết kế một chương trình phần mềm quản lý, khai thác và tra cứu thông tin thuốc

Mục tiêu cụ thể cho Giai đoạn 1:

1.      Xác định tiêu chuẩn cần có của một phần mềm tra cứu thông tin thuốc (Các mục tùy chọn/giao diện, cấu trúc, cơ chế kết nối giữa cơ sở dữ liệu và các tính năng tra cứu, các nguồn tài liệu tham khảo được sử dụng trong các chuyên luận thuốc...).

2.      Thiết kế phần mềm. Đảm bảo chức năng của chương trình phần mềm đáp ứng được những tiêu chuẩn đề ra ở giai đoạn 1 như  tìm kiếm thông tin thuốc theo yêu cầu, kiểm tra tương tác và tương hợp - tương kị thuốc tiêm ..

3.      Hoàn thiện chương trình, sẵn sàng nhập dữ liệu.

Kết quả chính: Xây dựng hoàn thiện một chương trình phần mềm sẵn sàng cho việc nhập dữ liệu.

** Thời gian thực hiện: 2010 - 2011

 

Mục tiêu chi tiết của Giai đoạn 2:

1.      Tiến hành biên soạn các chuyên luận thuốc với tiêu chí chính xác, toàn diện và cập nhật

2.      Nhập liệu và hệ cơ sở dữ liệu, đảm bảo phần mềm có thể khai thác chuẩn xác và tối đa cơ sở dữ liệu.

3.      Đưa phần mềm lên hệ thống website của Trung tâm DI&ADR Quốc gia, phục vụ công tác tra cứu thông tin thuốc của cán bộ y tế.

Kết quả chính:

-         Biên soạn được từ 400 – 600 chuyên luận thuốc.

-         Có phần mềm sử dụng online.

** Thời gian thực hiện: từ 2011 trở đi

 

 

Phụ lục 1: Yêu cầu chức năng chính của một phần mềm thông tin thuốc

CHỨC NĂNG ĐẦU VÀO

1.1   Tìm kiếm thông tin thuốc

Mô tả tóm tắt:

Sử dụng để tìm kiếm thông tin về :

-         Thuốc

-         Chế phẩm

Chức năng này phải đáp ứng yêu cầu

-         Tìm kiếm cơ bản

-         Tìm kiếm nâng cao

-         Tìm kiếm theo nhóm thuốc          

1.2   So sánh thuốc

Mô tả tóm tắt:

So sánh thông tin giữa hai hay nhiều thuốc

1.3   Tương tác thuốc

Mô tả tóm tắt:

Kiểm tra tương tác giữa hai hay nhiều thuốc

1.4   Tương hợp thuốc

Mô tả tóm tắt:

Kiểm tra tương hợp giữa thuốc và dung môi

Kiểm tra tương hợp giữa nhiều thuốc (>2)

1.5   Kiểm tra đơn thuốc

Mô tả tóm tắt:

Tra cứu thông tin thuốc và những cảnh báo về tất cả các thuốc trong đơn

CHỨC NĂNG ĐẦU RA

1.6   Quản lý thông tin thuốc

Mô tả tóm tắt

1.      Quản lý thông tin thuốc

§  Thêm thuốc mới

§  Hiển thị thuốc theo danh sách

§  Cập nhật thông tin thuốc

§  Xem thông tin thuốc một cách chi tiết

§  Xóa một phần thông tin thuốc

§  Xóa tất cả thông tin thuốc

2.      Quản lý các thành phần

§    Hiển thị các thành phần theo danh sách

§    Thêm thành phần mới

§    Xem thông tin

§    Cập nhật thông tin

§    Xóa thông tin

3.      Quản lý tương tác thuốc

§    Hiển thị tương tác bằng danh sách

§    Cập nhật tương tác

§    Thêm tương tác mới

§    Xóa một tương tác

4.      Quản lý tương hợp thuốc

§    Hiển thị tương hợp theo danh sách

§    Cập nhật tương hợp

§    Thêm tương hợp

§    Xóa tương hợp

5.      Quản lý theo nhóm thuốc

6.      Quản lý các nhà phân phối và nhà sản suất

§  Hiển thị danh sách theo tên nhà sản xuất hoặc nhà phân phối

§  Thêm nhà sản xuất hoặc nhà phân phối mới

7.      Chức năng hệ thống

§  Quản lý người dùng và phân chia người điều hành

§  Định hình và hỗ trợ hệ thống

§  Báo cáo thống kê